Today's Main Post

For More Videos Visit Our Channel

लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं ११००६-११००७/०७७-७८ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा

 

लिखित नतिजा


लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं ११००६-११००७/०७७-७८ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा

लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं ११००६-११००७/०७७-७८ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा


Post a Comment

0 Comments