Today's Main Post

For More Videos Visit Our Channel

नेपाल स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, वायोमेडिकल इञ्जिनियरिङ्ग उपसमूह, आठौं (८) तह, वायोमेडिकल इञ्जिनियर पदको खुला परीक्षाको पाठ्यक्रम

 लोक सेवा आयोग

नेपाल स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, वायोमेडिकल इञ्जिनियरिङ्ग उपसमूह, आठौं (८) तह, वायोमेडिकल इञ्जिनियर

पदको खुला परीक्षाको पाठ्यक्रम

एक्ऋ एबनभरज्ञ

पाठ्यक्रमको रुपरेखाः— यस पाठ्यक्रमको आधारमा निम्नानुसार दुई चरणमा परीक्षा लिइने छ ः

प्रथम चरण ः— लिखित परीक्षा पूर्णाङ्क ः— २००

द्वितीय चरण ः— सामूहिक परीक्षण र अन्तर्वार्ता पूर्णाङ्क ः— ४०

प्रथम चरण — लिखित परीक्षा योजना ९भ्हबmष्लबतष्यल क्अजझभ०


सेवा: नेपाल स्वास्थ्य

श्रेणी/तह : आठौं 

समुह: विविध

मिती : 2022-03-28 15:40:05

उप समुह: वायोमेडिकल इन्जिनियरिङ्ग

पद : वायोमेडिकल इन्जिनियर


नेपाल स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, वायोमेडिकल इञ्जिनियरिङ्ग उपसमूह, आठौं (८) तह, वायोमेडिकल इञ्जिनियर  पदको खुला परीक्षाको पाठ्यक्रम

नेपाल स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, वायोमेडिकल इञ्जिनियरिङ्ग उपसमूह, आठौं (८) तह, वायोमेडिकल इञ्जिनियर  पदको खुला परीक्षाको पाठ्यक्रम

नेपाल स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, वायोमेडिकल इञ्जिनियरिङ्ग उपसमूह, आठौं (८) तह, वायोमेडिकल इञ्जिनियर  पदको खुला परीक्षाको पाठ्यक्रम

नेपाल स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, वायोमेडिकल इञ्जिनियरिङ्ग उपसमूह, आठौं (८) तह, वायोमेडिकल इञ्जिनियर  पदको खुला परीक्षाको पाठ्यक्रम

नेपाल स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, वायोमेडिकल इञ्जिनियरिङ्ग उपसमूह, आठौं (८) तह, वायोमेडिकल इञ्जिनियर  पदको खुला परीक्षाको पाठ्यक्रम

नेपाल स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, वायोमेडिकल इञ्जिनियरिङ्ग उपसमूह, आठौं (८) तह, वायोमेडिकल इञ्जिनियर  पदको खुला परीक्षाको पाठ्यक्रम

नेपाल स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, वायोमेडिकल इञ्जिनियरिङ्ग उपसमूह, आठौं (८) तह, वायोमेडिकल इञ्जिनियर  पदको खुला परीक्षाको पाठ्यक्रम


Post a Comment

0 Comments